Analiza przepływu zamówień i strumienia wartości

Wprowadzenie: Krótka definicja i cel analizy przepływu zamówień

Analiza przepustowości, znana również jako "analiza przepływu" lub "analiza przepływu procesu", jest ważnym podejściem w optymalizacji procesów. Celem analizy przepływu jest zidentyfikowanie, udokumentowanie, zmierzenie i przeanalizowanie przepływu materiałów i informacji w firmie w celu zidentyfikowania i wyeliminowania potencjalnych opóźnień i wąskich gardeł.

Dzięki kompleksowej analizie przepływu procesów firmy mogą usprawnić swoje procesy i zoptymalizować je pod kątem 7 rodzajów marnotrawstwa w ramach zarządzania LEAN. Analiza przepływu pomaga również w standaryzacji procesów i osiąganiu ulepszeń procesów poprzez zapewnienie, że każde działanie w procesie ma jasny cel i nie zawiera niepotrzebnych kroków.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza przepustowości jest cennym narzędziem do optymalizacji procesów, ponieważ umożliwia firmom zrozumienie ich procesów, ulepszenie ich i zwiększenie ich wydajności.

Pan Opdenhoff: Osoba kontaktowa ds. systemów mieszania

Zarezerwuj bezpłatną, niezobowiązującą osobistą konsultację z Jürgenem Opdenhoffem w zakresie analizy przepływu zamówień i mapowania strumienia wartości.

Historia analizy przepływu zamówień

Historia analizy przepustowości sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano techniki inżynierii przemysłowej do optymalizacji procesów przemysłowych. Jednym z pionierów w tej dziedzinie był Taiichi Ohno, były wiceprezes Toyoty, który opracował koncepcję produkcji "just-in-time". Metoda ta ma na celu zmniejszenie przepełnienia i 7 rodzajów odpadów w procesach poprzez zapewnienie, że każda czynność jest wykonywana bezpośrednio przed jej użyciem.

Od początków inżynierii przemysłowej analiza przepustowości stała się ważną metodą optymalizacji procesów. Obecnie jest ona wykorzystywana w wielu branżach, od produkcji i przetwarzania towarów po opiekę zdrowotną i administrację.

Cele i zalety analizy przepływu zamówień

Analiza przepustowości obejmuje identyfikację i ocenę słabych punktów procesu. Mogą one prowadzić do spowolnienia lub zmniejszenia wydajności procesu, co z kolei może wpływać na ogólną wydajność systemu.
Narzędzia takie jak opisy procesów lub mapy procesów są często wykorzystywane do rozpoznawania słabych punktów i wąskich gardeł. Konieczne jest również aktywne przeprowadzenie przeglądu procesu.

 

Obszary zastosowania analizy przepływu zamówień

Analiza przepustowości jest ważną częścią zarządzania procesami i jest wykorzystywana w różnych obszarach zastosowań. Obszary zastosowań mogą obejmować: produkcję, logistykę, usługi i administrację. Analiza przepustowości jest wykorzystywana do optymalizacji procesów, zwiększania ich wydajności i poprawy zadowolenia klientów. Celem jest przyspieszenie procesów, zwiększenie ich wydajności i opłacalności. Analiza wydajności jest cennym narzędziem do identyfikowania ulepszeń procesów i wdrażania środków optymalizacji procesów. Pomaga również w spełnieniu wymogów prawnych i regulacyjnych.

Przepływ zleceń w wizerunku firmy produkcyjnej

Rysunek 1: Przepływ zamówień w obrazie firmy dla firmy produkcyjnej.

Etapy analizy przepływu zamówień:

a. Identyfikacja procesu / dokumentacja procesu
Pierwszym krokiem w analizie przepustowości jest identyfikacja procesu, który ma zostać poddany analizie. Obejmuje to analizę przepływu biznesowego oraz zdefiniowanie jasnych celów i grup docelowych. Ważne jest, aby dogłębnie zrozumieć proces w celu przeprowadzenia dokładnej analizy. Identyfikacja procesu powinna odbywać się poprzez kompleksowy przegląd dokumentów, wywiady z interesariuszami i obserwacje w celu uzyskania pełnego zrozumienia. Istotnym krokiem w analizie przepustowości jest dokumentacja procesu. Obejmuje to dokładne przechwytywanie i rejestrowanie działań wykonywanych podczas procesu. Obejmuje to mapowanie sekwencji działań, zaangażowanych osób i czasu potrzebnego na każde działanie. Dokumentowanie procesu pomaga w zrozumieniu procedur i zależności oraz ułatwia identyfikację potencjału do poprawy. Ważne jest, aby tworzyć dokumentację, która jest tak dokładna i szczegółowa, jak to tylko możliwe, aby móc przeprowadzić dobrze uzasadnioną analizę.
b. Analiza strukturalna przepływu zamówień
Analiza strukturalna jest głównym krokiem w analizie przepustowości. Obejmuje ona analizę procesów w firmie w celu zrozumienia przepływu określonego zamówienia przez firmę. Analizując przepustowość, można zidentyfikować możliwe wąskie gardła, nieefektywności i marnotrawstwo oraz wdrożyć ukierunkowane ulepszenia.
c. Poprawa przepustowości zamówień
Ostatni etap analizy przepustowości odnosi się do poprawy przepustowości. Celem jest tutaj wyeliminowanie zidentyfikowanych wąskich gardeł i wąskich gardeł oraz optymalizacja wydajności procesu. Można to osiągnąć poprzez takie działania jak automatyzacja niektórych etapów procesu, skrócenie czasu oczekiwania lub skrócenie czasu przepustowości. Skuteczne wdrażanie ulepszeń wymaga systematycznego podejścia, aby zapewnić, że wszystkie zainteresowane strony są na pokładzie, a wdrożenie jest starannie zaplanowane i wykonane. Wyniki ulepszeń powinny być regularnie monitorowane i oceniane, aby zapewnić osiągnięcie pożądanego efektu.

Zalety analizy przepływu zamówień

Identyfikacja wąskich gardeł i słabych punktów w procesach

Zwiększona przejrzystość procesów, a tym samym lepsza kontrola

Większa elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się wymagań

Zwiększona konkurencyjność dzięki oszczędnościom kosztów i poprawie jakości

Eliminacja odpadów i redukcja kosztów

Zwiększenie jakości i niezawodności procesów

Wzrost produktywności

Redukcja poziomu zapasów i związanych z tym kosztów

Większe zadowolenie klientów dzięki krótszym czasom dostawy

Wprowadzenie: Krótka definicja i cel mapowania strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości to metoda optymalizacji procesów. Koncentruje się ona na tworzeniu wartości dodanej dla klienta. W pierwszym etapie mapowania strumienia wartości wszystkie działania i przepływy materiałów w ramach procesu są rejestrowane i oceniane pod kątem ich wkładu w tworzenie wartości dodanej. Pomocne może być tutaj wykorzystanie tak zwanej mapy strumienia wartości. Wizualizuje ona przepływy pracy i materiałów w ramach procesu i ułatwia identyfikację potencjału tworzenia wartości i marnotrawstwa. Dzięki systematycznemu przeprowadzaniu analizy strumienia wartości można ulepszyć projekt procesu i zwiększyć wydajność, co prowadzi do większej satysfakcji klienta i lepszych wyników biznesowych.

 

Historia mapowania strumienia wartości

Analiza strumienia wartości, znana również jako mapowanie strumienia wartości, to metoda wywodząca się z Toyota Production System (TPS). Została opracowana w latach 80. przez Taiichi Ohno, aby umożliwić bardziej wydajną produkcję. Mapowanie strumienia wartości odnosi się do reprezentacji i optymalizacji przepływu działań związanych z tworzeniem wartości w procesie. Jest to niezbędne narzędzie do realizacji koncepcji szczupłego zarządzania, których celem jest osiągnięcie możliwie najbardziej wydajnej produkcji poprzez identyfikację i usuwanie marnotrawstwa. Mapowanie strumienia wartości to metoda wizualna, w której rejestrowane są przepływy materiałów i informacji w procesie w celu poprawy wydajności procesu i optymalizacji przepływów pracy.

Cele i zalety mapowania strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości jest ważną częścią szczupłego zarządzania i ma na celu maksymalizację wartości dodanej dla klienta i zminimalizowanie 7 rodzajów marnotrawstwa. Poprzez systematyczną analizę łańcucha wartości, firmy mogą dowiedzieć się, które działania są ważne dla klienta, a które można sklasyfikować jako niepotrzebne marnotrawstwo. Pozwala to na optymalizację procesów i zwiększenie wydajności. Oprócz zwiększenia wydajności, mapowanie strumienia wartości zapewnia również lepszy przegląd i kontrolę przepływu procesu, a także wyraźne ustalenie priorytetów potencjału poprawy.

Obszary zastosowania mapowania strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości to przydatne narzędzie do optymalizacji procesów biznesowych, które może być wykorzystywane w różnych branżach i obszarach zastosowań. Niektóre z najważniejszych obszarów zastosowań to przemysł wytwórczy, branża usługowa, opieka zdrowotna, dostawy energii i logistyka. Mapowanie strumienia wartości jest szczególnie przydatne do eliminowania marnotrawstwa i tworzenia bardziej płynnego przepływu procesów. Pomagając zidentyfikować, zoptymalizować i wdrożyć procesy, mapowanie strumienia wartości pomaga poprawić wydajność i produktywność, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie klientów.

Rysunek 2: Po pierwsze, należy opisać poszczególne etapy procesu. Przedmiotem analizy strumienia wartości jest zawsze produkt lub grupa produktów. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wybrane są tylko produkty lub grupy produktów, które dzielą większość etapów procesu.

Rysunek 3: Przepływ materiału został wprowadzony.

Rysunek 4: Wiele informacji musi być wymienianych w strumieniu wartości. Rosnąca cyfryzacja w strumieniach wartości sprawia, że konieczne jest określenie, gdzie istnieją "izolowane rozwiązania", a gdzie interwencje systemowe, np. przez system ERP. Te różne ścieżki są zilustrowane przepływem informacji.

Rysunek 5: Zidentyfikowane słabe punkty są oznaczone symbolem Kaizen Flash. Poszczególne punkty Kaizen można przenieść na osobną listę i zwizualizować konkretną potrzebę działania w zarejestrowanym strumieniu wartości.

Etapy analizy strumienia wartości:

a. Identyfikacja produktu lub usługi, dla których proces ma zostać zoptymalizowany.

Ponieważ mapowanie strumienia wartości jest bardzo czasochłonne, sensowne jest uszeregowanie produktów i usług pod względem potencjału optymalizacji.

Ważne jest, aby rozwinąć głębokie zrozumienie potrzeb klientów, aby zapewnić, że organizacja dostarcza swoje produkty lub usługi w sposób wydajny i skuteczny.

Należy również wziąć pod uwagę efekty synergii: Jaka optymalizacja ma wpływ na różne produkty i usługi? Gdzie efekt jest zwielokrotniony?

b. Tworzenie diagramu strumienia wartości

Etapy mapowania strumienia wartości obejmują tworzenie diagramu strumienia wartości, który jest graficzną reprezentacją przepływu materiałów i informacji w ramach procesu. Metoda ta służy do identyfikacji i eliminacji potencjalnych strat w procesie w celu osiągnięcia większej wydajności i wartości dodanej. Tworzenie diagramu strumienia wartości wymaga dogłębnego zrozumienia procesów, a także ścisłego monitorowania przepływu materiałów i informacji od pomysłu na produkt do dostawy do klienta.

c. Identyfikacja działań związanych z tworzeniem wartości
Identyfikacja działań związanych z tworzeniem wartości jest ważnym krokiem w mapowaniu strumienia wartości. Celem jest zidentyfikowanie wszystkich działań, które przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb klientów, a tym samym prowadzą do tworzenia wartości dodanej. Obejmuje to zarówno działania bezpośrednie, jak i pośrednie. Analiza i ocena tych działań umożliwia zrozumienie wydajności bieżącego procesu i, w razie potrzeby, zidentyfikowanie potencjału optymalizacji.
d. Optymalizacja działań związanych z tworzeniem wartości
Optymalizacja działań związanych z tworzeniem wartości jest kluczowym etapem mapowania strumienia wartości, który obejmuje wdrożenie zidentyfikowanych możliwości usprawnienia procesów i systemów. Metody takie jak lean management lub wykorzystanie zasad kaizen mogą być tutaj stosowane w celu osiągnięcia bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i redukcji marnotrawstwa. Celem jest optymalizacja strumienia wartości, a tym samym zwiększenie zadowolenia i lojalności klientów, a także osiągnięcie oszczędności kosztów.
e. Wdrożenie optymalizacji

Wdrożenie optymalizacji jest decydującym krokiem w analizie strumienia wartości. Tutaj zidentyfikowane możliwości poprawy działań związanych z tworzeniem wartości muszą zostać wdrożone w praktyce. Wdrożenie wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych działów i może wiązać się ze znaczącą zmianą w przebiegu procesu. Ważne jest, aby stale monitorować wdrażanie, aby upewnić się, że optymalizacje są skuteczne i trwałe. Regularne przeglądy i korekty mogą zapewnić, że tworzenie wartości jest stale optymalizowane i spełnia potrzeby klienta.

Zalety analizy przepływu zamówień

Korzystanie z mapowania strumienia wartości może przynieść firmie szereg korzyści, niektóre przykłady obejmują

Oszczędność kosztów:

Identyfikując i eliminując marnotrawstwo w procesie, mapowanie strumienia wartości może pomóc obniżyć koszty.

Poprawa jakości:

Jakość produktów lub usług można poprawić poprzez optymalizację procesów.

Oszczędność czasu:

Optymalizując procesy i eliminując odpady, można skrócić czas ich realizacji.

Zwiększona elastyczność:

Mapowanie strumienia wartości może zwiększyć zdolność adaptacji do zmieniających się potrzeb klientów.

Zwiększona przejrzystość:

Dzięki wizualizacji przepływu materiałów i informacji firma zyskuje lepszy wgląd w przepływ pracy w swoich procesach, a tym samym może podejmować lepsze decyzje.

Wzrost zadowolenia klientów:

Dzięki optymalizacji procesów oraz podniesieniu jakości i elastyczności można zwiększyć zadowolenie klientów.

Zwiększona motywacja pracowników:

Pomagając zidentyfikować marnotrawstwo i opracować sugestie dotyczące ulepszeń, można zwiększyć motywację pracowników ("przekształcając dotkniętych w uczestników").

Wzrost wydajności:

Mapowanie strumienia wartości może pomóc zwiększyć efektywność procesów i poprawić ich wydajność.

Kontakt OPDENHOFF: Julian Steiger

Zarezerwuj bezpłatną, niezobowiązującą osobistą konsultację z Julianem Steigerem już teraz, aby przeprowadzić analizę przepływu zamówień i mapowanie strumienia wartości.

Rozgraniczenie

Podobieństwa i różnice

Analiza wydajności i mapowanie strumienia wartości to metody, które na pierwszy rzut oka wydają się podobne. Oba podejścia mają na celu optymalizację procesów i identyfikację procesów, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta. Istnieją jednak również znaczące różnice między tymi metodami.

Analiza przepustowości koncentruje się na przepływie materiałów w ramach procesu. Celem tej metody jest zmniejszenie nadmiernych zapasów i czasów oczekiwania oraz przyspieszenie przepływu materiałów. Z kolei mapowanie strumienia wartości idzie o krok dalej i analizuje nie tylko przepływy materiałów, ale także działania związane z tworzeniem wartości w ramach procesu. Celem mapowania strumienia wartości jest maksymalizacja wartości dodanej dla klienta.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że obie metody wzajemnie się uzupełniają i mogą być stosowane razem. Analiza przepływu może pomóc w optymalizacji procedur w procesie, podczas gdy analiza strumienia wartości identyfikuje kroki, które tworzą największą wartość dodaną dla klienta. Te dwa podejścia mogą być zatem stosowane w połączeniu w celu osiągnięcia kompleksowej optymalizacji procesu.

Podsumowanie i zalecenia dotyczące wyboru właściwej metody

Analiza przepustowości i mapowanie strumienia wartości to metody optymalizacji procesów. Analiza przepustowości koncentruje się na zwiększeniu wydajności poprzez zmniejszenie nadmiernych przepływów i strat. Z drugiej strony, mapowanie strumienia wartości koncentruje się na maksymalizacji wartości dodanej dla klienta i eliminacji wszystkich działań, które nie oferują wartości dodanej dla klienta.
Chociaż obie metody są ze sobą powiązane, w praktyce zaleca się wybranie mapowania strumienia wartości w celu dokładnej i kompleksowej optymalizacji procesu, ponieważ zapewnia ono lepsze zrozumienie potrzeb klienta i skupienie się na tworzeniu wartości.
pl_PLPolish
Zgoda na pliki cookie RODO z prawdziwym banerem plików cookie